• BIST 95.057
  • Altın 192,277
  • Dolar 4,7244
  • Euro 5,4834
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C

"Hükümet sektöre pozitif ayrımcılık yaptı"

"Hükümet sektöre pozitif ayrımcılık yaptı"
İMEAK DTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Metin Kalkavan, BDDK'nın yayınladığı ve Resmi Gazete'de yayaımlanan yönetmelik ile denizcilik sektörüne verilen kredilerin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

"Hükümet sektöre pozitif ayrımcılık yaptı"

İMEAK DTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Metin Kalkavan, BDDK'nın yayınladığı ve Resmi Gazete'de yayaımlanan yönetmelik ile denizcilik sektörüne verilen kredilerin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Metin Kalkavan: "Hükümet, sektöre pozitif ayrımcılık yaptı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, BDDK'nın yayınladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile denizcilik sektörüne verilen kredilerin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

30 Aralık 2011 tarihi, 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK Yönetmeliği ile Denizcilik sektörüne verilen kredilerin yeniden yapılandırılacağı ve Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni kredi tahsisi konusunda, belirtilen kredi karşılıkların 5 katından 1 katına düşürüleceği müjdesini veren DTO Başkanı Kalkavan,  bu sayede bankalarda sıkıntısı olan firmaların bu yönetmelik sayesinde rahat bir nefes alacağını söyledi.

Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür eden Kalkavan, konuşmasında şunları söyeldi; "Hükümetimiz bu yönetmeliği çıkarması ile denizcilik sektörüne pozitif ayrımcılık yapmıştır. Kendilerine teşekkür ederim. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in büyük emek verdiği bu yönetmelik sayesinde sektöre destek olunmuştur" dedi.

YÖNETMELİK SEKTÖRE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

30 Aralık 2011 tarihi, 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK Yönetmeliği ile denizcilik sektöründe kredi faizlerini ödeyemeyen firmaların borçları yeniden yapılandırılacak.

Bu borçların yapılandırılması ile birlikte, denizcilik firmaları bankalardan yeniden kredi alabilecek ve bankacılık kanununda belirtilen "Verilen kredilerin 5 katı karşılık olmak zorundadır" ilkesi denizcilik sektöründe kullanılan kredilerde 1 katına düşürülecek. Bu sayede bankaların denizcilik sektörüne kredi kullandırmada daha rahat hareket etme imkanı bulacak.

Diğer bir taraftan bankalar tarafından kara listeye düşen deniziclik firmaları, bu ynetmelik sayesinde yendien itibarları iade edilerek, kara listeden çıkarılacak.

BDDK'NIN YAYINLADIĞI YÖNETMELİK AYNEN ŞÖYLE:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1–1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin sonlarına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu bent kapsamında sözleşme koşullarında değişiklik yapılan kredilerden riski düşük, çok kısa vadelerde kullandırılan ve faiz ödemeleri vadelerinde düzenli olarak yapılanlar, bankalar için ek bir maliyete neden olmadan vadelerinin yenilenmesi halinde en geç bir yıllık sürede anaparalarının geri ödenmesi koşuluyla, bu bentte yer alan ilave genel karşılığa tabi tutulmayabilir.”

MADDE 2–Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bankalar bu gruplarda sınıflandırdıkları krediler ve diğer alacaklar için yüzde yüz (%100) oranında özel karşılık ayırmaları kaydıyla, aynı kredi müşterilerine verdikleri çek defterlerinden veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olanlar için çek defterinin iadesine yönelik olarak çek defteri sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile yapacakları bildirimi takiben onbeşgün içerisinde çek defterlerinin iade edilmesi ihtarında bulunmaları koşuluyla, çek defterlerinin her bir çek yaprağına ilişkin ödemekle yükümlü olduklarımiktar için özel karşılık ayırmayabilir. Bankalar tarafından bilanço dışına çıkarılan kredi ve diğer alacakların müşterilerine verilmiş olan çek defterleri için de bu hükümler geçerlidir.”

MADDE 3–Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“7) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar tarafından ihraç edilen bono ve tahvilleri,”

MADDE 4–Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddeye göre yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklar ile ilgili olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.”

MADDE 5–  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

“Denizcilik sektöründe kullanılmaküzere kullandırılan krediler

GEÇİCİ MADDE 6–(1) Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31.12.2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır.

a) Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan ve İkinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilir. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde onunun (% 10) geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilir. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmesi nedeniyle Birinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklardan yeniden İkinci Grupta sınıflandırılan ya da yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle İkinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde izlenmeye devam olunan ve ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, ancak toplam alacak tutarının yüzde on beşinin (% 15) geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilir. Bu kapsamdaki kredi ve diğer alacakların, ilave kredi kullandırılmak suretiyle ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanmaları halinde, söz konusu kredi ve diğer alacaklar toplam alacak tutarının yüzde beşinin (% 5) geri ödenmesine kadar Üçüncü Grupta sınıflandırılır ve sözleşmede öngörülen ödemelerin belirtilen orana tekabül eden kısmının bu grupta sınıflandırma için belirlenen süreler içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla bunlar için özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. Bankalar yeni sözleşme koşullarına bağladıkları kredileri ve diğer alacaklarını, 4 üncü maddede belirtilen sınıflandırma esasları çerçevesinde değerlendirerek ilgisine göre Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grupta sınıflandırabilirler.

b) Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacakların dışında Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grupta sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde bu krediler de aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir ya da yeni bir itfa planına bağlanabilir. Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir kredi veya alacağın bankaca uygun görülmesi halinde gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade eder. İlave kullandırılan kredi, bu Yönetmelik uygulamasında yeniden yapılandırma uygulamasına taraf olan kredi müşterisinin yeniden yapılandırılan kredisinin izlendiği grupta değerlendirilir.

c) (b) bendi kapsamında yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar,

1) Birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde beşinin (% 5) geri ödenmiş olması, en az üç ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

2) İkinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde onunun (% 10) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

3) Üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde on beşinin (% 15) geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri grupta takip edilmelerive ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla “Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı”na aktarılabilir. Bu süre içinde söz konusu alacaklar için, olması halinde ilave kullandırılan krediler hariç olmak üzere, izlendikleri gruba uygulanan özel karşılık oranlarında karşılık ayrılmasına devam edilir. Yeniden yapılandırma kapsamında ilave kullandırılan krediler, yukarıda belirtilen sürelerde yeniden yapılandırılan krediyle aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, bu nitelikteki krediler için izlendikleri gruplar itibarıyla özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. “Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı”na aktarılan kredi ve diğer alacaklar en az altı ay süreyle İkinci Grupta sınıflandırılır. Bu kapsamdaki krediler ve alacaklar, ödemelerin aksatılmaması kaydıyla belirtilen sürenin sonunda Birinci Grupta yeniden sınıflandırılabilir.

(2) Bu maddeye göre yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklar ile ilgili olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.”

MADDE 6–Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7–Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

ÖZEL HABER

www.UlasimOnline.Com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim