• BIST 95.852
  • Altın 189,011
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C

Tan: "Pahalı uçuyoruz, sıkıntı yaşıyoruz"

Tan: "Pahalı uçuyoruz, sıkıntı yaşıyoruz"
Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan: “Türkiye’nin en pahalı uçak biletini satın alıyoruz. Kış boyunca uçuşlar iptal ediliyor.

Tan: "Pahalı uçuyoruz, sıkıntı yaşıyoruz"

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan: “Türkiye’nin en pahalı uçak biletini satın alıyoruz. Kış boyunca uçuşlar iptal ediliyor. Charter uçuşumuz yok, yıllardır kent merkezine yakın bir bölgeye havaalanı yapılsın istiyoruz ama olmuyor” diyerek Denizlili işadamlarına çağrıda bulundu.

Fahiş uçak bi­let­le­ri, hava ko­şul­la­rı yü­zün­den ya­şa­nı­lan uçuş so­run­la­rı, as­ke­ri statü ne­de­niy­le özel hava yolu şir­ket­le­ri­nin ya­şa­dı­ğı güç­lük­ler ve kente olan me­sa­fe­si yü­zün­den yıl­lar­dır De­niz­li­li işa­dam­la­rı­nın dil­len­dir­di­ği en büyük so­run­lar­dan bi­ri­dir Çar­dak Ha­va­ala­nı.

Şu ana kadar çö­zü­mü dev­let­ten bek­le­yen De­niz­li­li işa­dam­la­rı, kente yeni bir ha­va­ala­nı ya­pıl­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki ka­na­atin ar­dın­dan kol­la­rı sı­va­dı. İşa­da­mı İbra­him Tan, De­niz­li­li işa­dam­la­rı­na bir­lik­te özel ha­va­ala­nı yapma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Bu­lun­mak­la kal­ma­yıp bir ha­va­ala­nın ma­li­ye­ti ko­nu­sun­da kap­sam­lı bir araş­tır­ma yaptı. Fi­zi­bi­li­te ha­zır­la­dı, yön­te­mi ko­nu­sun­da öne­ri­ler oluş­tur­du ve bunu De­niz­li gün­de­mi­ne ta­şı­dı.

“Pa­ha­lı uçu­yo­ruz, sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz”

İşa­da­mı İbra­him Tan, “Yurt­dı­şın­dan müş­te­ri­miz ge­li­yor, kış şart­la­rı yü­zün­den Çar­dak’a kadar gelen uçak ine­me­den tek­rar İstan­bul’a dö­nü­yor. 300 li­ra­nın üze­rin­de ücret öde­ye­rek İstan­bul’a uçu­yo­ruz. Oysa ki özel iş­let­me­le­rin ol­du­ğu alan­lar­da De­niz­li­li­le­rin üç misli me­sa­fe­de uçan­lar 40-50 li­ri­ya uça­bi­li­yor” diye ko­nu­şa­rak ya­şa­nı­lan temel sı­kın­tı­la­rı an­lat­tı. De­niz­li’nin yeni ya­tı­rım alan­la­rın­dan bi­ri­nin de se­ra­cı­lık ol­du­ğu­na dik­kat çeken Tan, ya­kın­da De­niz­li­li’nin canlı çiçek üre­ti­mi­ni de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Ben artık De­niz­li­li bir işa­da­mı ola­rak ye­tiş­tir­di­ğim çi­çe­ği aynı gün Hol­lan­da’ya ye­tiş­ti­re­bi­le­ce­ğim kargo uçak­la­rı­nın ine­bi­le­ce­ği bir ha­va­ala­nı is­ti­yo­rum. Daha ucuza uçmak is­ti­yo­rum, her türlü olum­suz hava şar­tın­dan et­ki­len­mek is­te­mi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Uzun sü­re­dir araş­tı­rı­yo­rum

İbra­him Tan, bir ha­va­ala­nın ya­pı­mı, ma­li­ye­ti, tek­nik yön­le­ri ko­nu­sun­da bir ayı aşkın za­man­dır araş­tır­ma yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Is­par­ta’da uçak bakım mer­ke­zi yapan ve ne­den­le kısa süre önce ha­va­cı­lık sek­tö­rü­ne adım atan Tan, “Bu ne­den­le bil­gi­ye ulaş­mam zor ol­ma­dı. Artık en azın­dan eli­miz­de De­niz­li’nin uzun bir süre ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak bir ha­va­ala­nı için nasıl bir ara­zi­ye ve kaç li­ra­ya ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Nasıl bir ha­va­ala­nı ola­cak?

Ha­va­ala­nı­nın ma­li­ye­ti­nin çok ra­hat­lık­la bir­kaç işa­da­mı­nın üst­le­ne­bi­le­ce­ği bo­yut­ta ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Tan, “Her türlü yolcu uçağı ve kargo uçak­la­rı­nın inip kal­ka­bil­me­si için 3 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da, 50 metre ge­niş­li­ğin­de bir pist bize ye­ter­li ola­cak. Pis­tin tek­nik do­na­nı­mı ve ışık­lan­dır­ma­sı­nın yanı sıra apron, ter­mi­nal bi­na­sı, hiz­met bi­na­la­rı yap­ma­mız ye­ter­li. Bunun ma­li­ye­ti or­ta­da” diye ko­nuş­tu.

Ara­zi­yi dev­let çözer

Söz ko­nu­su ha­va­ala­nı ya­pı­mı için tek parça bir arazi bul­ma­nın daha man­tık­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Tan, bunun için ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin en uygun yön­tem ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. “Dev­le­tin elin­de ina­nı­yo­rum ki böyle bir alan var­dır, bu­lu­na­bi­lir” diye ko­nu­şan Tan, “Arazi bu­lun­sun biz kendi ha­va­ala­nı­mı­zı ken­di­miz ya­pa­rız. Hatta ha­va­cı­lık şir­ke­ti­min yö­ne­ti­ci­le­ri­ne bu ko­nu­da ta­li­mat ver­dim. Fi­nans­man ha­zır­lı­ğı­na bile baş­la­dık” dedi.

“Ben bu işi ya­pa­rım”

Tan, mev­cut ara­zi­nin bu­lun­ma­sı ile bir­lik­te De­niz­li’nin bu işin üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. “Her­şe­yi dev­let­ten bek­le­me­ye­lim, ma­dem­ki bu kadar dert ya­nı­yo­ruz, taşın al­tı­na eli­mi­zi ko­ya­lım. Şu ana kadar ol­du­ğu gibi bu ko­nu­da da De­niz­li’nin kendi so­run­la­rı­nın üs­te­sin­den kendi im­kan­la­rıy­la çö­ze­bi­le­ce­ği­ni her­ke­se gös­te­re­lim” dedi. Tan söy­lem­le­ri­ni bir adım daha öteye gö­tü­re­rek, “Kimse gir­me­se bile tek ba­şı­na bu alan­da ya­tı­rım yap­ma­ya ka­rar­lı­yım”

www.UlasimOnline.Com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim