• BIST 108.392
 • Altın 143,183
 • Dolar 3,5328
 • Euro 4,1224
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 20 °C

THY, 20 milyon € zarara uğratıldı

THY, 20 milyon € zarara uğratıldı
AKP'li Maliye Bakanı Mehmet Şimşek itiraf etti.AKP’li eski vekilin oğlunun başında olduğu birim, THY’yi 20 milyon Euro zarara uğrattı.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın Bos­na-Her­se­k’­te 19.7 mil­yon Eu­ro ba­tır­dı­ğı id­di­ası­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış­tı. Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si­ne ya­nıt ve­ren Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, id­di­ayı doğ­ru­la­dı. THY, 2008 yı­lın­da Bos­na-Her­sek Ha­va­yol­la­rı­’y­la or­tak ol­muş­tu. Şim­şek, “THY bu or­tak­lık­ta ko­nu­lan ser­ma­ye ka­dar kay­ba uğ­ra­mış­tı­r” de­di. An­cak bu­nun­la bit­me­di. Şim­şek, THY Bos­na-Her­sek Ofis Mü­dü­rü ola­rak ata­nan, THY ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di-­nas­yo­nu sağ­la­yan Ah­met Sa­lih Kan­su­’nun, AKP es­ki mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Kan­su­’nun oğ­lu ol­du­ğu bil­gi­si­ni de doğ­ru­la­dı. Şim­şek, Kansu­’nun “THY ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­na uy­gun bir per­so­nel ol­du­ğu içi­n” işe alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

 
Ora­n’­dan ye­ni id­di­alar
 
CHP’­li Oran, THY ile il­gi­li ye­ni id­di­ala­rı da Mec­lis’e ta­şı­dı. İd­di­aya gö­re; İran pa­ra­sı dö­vi­ze çev­ri­le­me­di­ği için THY, İra­n’­da da 20 mil­yon Eu­ro za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı. THY bu­na kar­şın yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­ya de­vam edi­yor. Oran, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten şu so­ru­la­ra ya­nıt is­te­di:
 
“THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu ge­çen ayın or­ta­sın­da İra­n’­a zi­ya­ret­te bu­lun­du mu? THY’­nin İra­n’­da ka­lan 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­sı­nın ge­ri alın­ma­sı için mi bu zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di? Kur far­kı do­la­yı­sıy­la THY’­nin, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’nin ala­ca­ğı pa­ra­nın yüz­de 40 do­la­yın­da (20 mil­yon Eu­ro) de­va­lu­e ol­du­ğu du­yu­mu doğ­ru mu­dur? İra­n’­da bu ka­dar bü­yük mik­tar­da pa­ra bu­lun­ma­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir? Söz ko­nu­su 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­nın yüz­de 40’ı­na va­ran ka­yıp ya­şan­ma­sın­da THY’­nin do­lu­luk oran­la­rı­nın düş­me­me­si ama­cıy­la yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­sı­nın pa­yı ne­dir?”
 
Usul­süz­lük­ler bit­mi­yor
 
Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Oran, THY’­nin kö­tü yö­ne­til­di­ği­ni sa­vun­du. THY’­nin, grev ya­sa­ğı­na kar­şı çık­tık­la­rı için 305 ça­lı­şa­nı­nı ka­pı­nın önü­ne koy­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Oran, şun­la­rı söy­le­di: “THY, Tür­ki­ye­’nin göz­be­be­ği bir mil­li mar­ka ama AKP dö­ne­min­de bu de­va­sa ku­ru­lu­şu­muz, yan­daş­la­rın işe yer­leş­tir­di­ği, ehil ol­ma­yan in­san­la­rın yol aç­tı­ğı mil­yon­lar­ca Eu­ro­’luk za­rar­la gün­de­me gel­me­ye baş­la­dı. Ya­zık­tır bu mil­le­tin pa­ra­sı­na. Usul­süz­lük­le­ri sor­gu­la­dı­ğı­mız­da he­men ko­nu­yu çar­pı­tan­la­rı da bu­ra­dan şi­ka­yet edi­yo­rum. THY’­yi kö­tü yö­ne­te­rek mil­yon Eu­ro­’luk za­ra­ra yol aça­maz­sı­nız. Hak ara­yan 305 ki­şi­yi za­ra­ra yol aç­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le iş­ten atı­yor­su­nuz ama ken­di usul­süz­lük­le­ri­ni­zin had­di he­sa­bı yok, bu ne per­hiz bu ne la­ha­na tur­şu­su.”
 
RİZELİ OLAN THY’DE KOLAY İŞ BULUYOR!
 
TÜRK Ha­va Yol­la­rı­’n­da­ki kad­ro­laş­ma id­di­ala­rı­na ye­ni­le­ri ek­len­di. THY, yak­la­şık iki yıl ön­ce ku­ru­lan ve yer hiz­met­le­ri­ni ya­pan Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce­s’­e (TGS) ge­nel mü­dür ola­rak Ri­ze Ça­ye­li­’n­den ya­kı­nı olan Bay­ram Öz­çe­li­k’­i ge­tir­miş­ti. İd­di­aya gö­re; Öz­çe­lik gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na TGS’­yi eş, dost, ak­ra­ba ve hem­şe­ri­le­riy­le dol­dur­du. İş­te o isim­ler:
 
Rizeli Eği­tim Mü­dü­rü: Ba­rış Öz­türk (Öz­çe­li­k’­in sı­nıf ar­ka­da­şı)
Rizeli Özel Ka­lem Mü­dü­rü: Meh­met Şiş­man (Bayram Öz­çe­lik’­in kay­nı)
Rizeli Bil­gi İş­lem Mü­dü­rü: Ka­mil Kar­tal (Öz­çe­li­k’­in eniş­te­si). Kar­ta­l’­ın kı­zı ve oğ­lu da ge­nel mü­dür­lük­te ça­lı­şı­yor.
 
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü: Me­tin Ma­ran­goz (Öz­çe­li­k’­in Ça­ye­li­’n­den ta­nı­dı­ğı)
Rizeli Hu­kuk Bü­ro­su Mü­dü­rü: 26 ya­şın­da bir hanım
Rizeli Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü: Şe­ref Ka­zan­cı (Ka­zan­cı­’nın ağa­be­yi Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­man. Şe­nol Ka­zan­cı ay­nı za­man­da AKP İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı es­ki Baş­ka­nı)
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Koordinatörü: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin da­yı­sı.
 
CHP ­Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, THY’­de­ki kad­ro­laş­ma­yı da Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Oran, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­dan Ri­ze­li olan­la­rın THY’­de işe alın­dı­ğı id­di­ala­rıy­la il­gi­li ya­nıt bek­li­yor.
 
www.UlasimOnline.Com
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yunanistan'da küçük uçak düştü27 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
 • THY'nin Boston-İstanbul seferinde teknik arıza27 Temmuz 2017 Perşembe 09:27
 • Airbus 100'üncü A350 XWB'yi teslim etti27 Temmuz 2017 Perşembe 00:05
 • Pilotların lazer kâbusu26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:36
 • THY Başakşehir'e sponsor oldu26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:21
 • Türk hava sahasında 'üst geçiş' rekoru kırıldı26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:13
 • Türk savunma şirketleri yükselişte26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:36
 • THY uçağı kural dışı yolcu nedeniyle divert etti26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
 • Çanakkale Havalimanı'nın yeni terminal binasında sona gelindi26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:52
 • THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile hizmet protokolü imzaladı26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Haber Scripti: CM Bilişim