• BIST 94.437
  • Altın 194,212
  • Dolar 4,7316
  • Euro 5,4729
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C

Lo­jis­tik sek­tö­rün­de teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor

Lo­jis­tik sek­tö­rün­de teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor
Lojistik Derneği(LODER) Başkan Yardımcısı Mehmet Tanyaş “Geçen yıl 60 firma kapanmıştı. Bu yıl bu rakam en az 100 olur” dedi.

Türk eko­no­mi­si­nin can da­mar­la­rın­dan lo­jis­tik sek­tö­rün­de teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor. Sek­tö­rün sa­de­ce ba­rış or­ta­mın­da ge­li­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Lo­jis­tik Der­ne­ği (LO­DER) Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Lo­jis­tik Yö­ne­ti­mi Bö­lüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Meh­met Tan­yaş, mev­cut si­ya­si çal­kan­tı­la­rın, Uk­ray­na ve Su­ri­ye­’de­ki ka­rı­şık­lık­la­rın sek­tö­rü de­rin­den et­ki­le­di­ği­ni be­lirt­ti.  Sek­tör­de 2013’te bü­yü­mek­ten zi­ya­de kâr­lı­lı­ğın bit­ti­ği­ni be­lir­ten Tan­yaş, 2013’te 60 lo­jis­tik fir­ma­sı­nın ka­pan­dı­ğı­nı, bu yıl da en az 100 fir­ma­nın ka­pa­na­ca­ğı­nı ön­gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Tan­yaş “Türk şir­ket­le­ri­miz yok ol­ma­nın dı­şın­da ya­ban­cı şir­ket­le­rin de eli­ne ge­çe­ce­k” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

"Zor­luk çı­ka­rı­yor­lar"

Ka­ra­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da ne­re­dey­se her ül­ke­nin Tür­ki­ye­’ye zor­luk çı­kar­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Tan­yaş şöy­le de­vam et­ti: “Ö­zel­lik­le Av­ru­pa ül­ke­le­ri en­gel­le­me­le­ri­ni sür­dü­re­cek­tir. Bul­ga­ris­tan ve İran gi­bi ül­ke­ler sa­hi­bi ol­du­ğu ken­di bü­yük fi­lo­la­rı­na iş ya­rat­mak için ça­ba­la­ya­cak­tır. Ül­ke­miz­de­ki yük­sek mo­to­rin fi­yat­la­rı da re­ka­be­ti zor­laş­tır­mak­ta­dır.”

"Kur­lar ya­tı­rı­mı ön­le­di"

Tan­yaş, dö­viz ku­run­da­ki dal­ga­lan­ma­la­rın ya­tı­rım­la­rı dur­dur­du­ğu­nu ve ka­yıt­dı­şı­lı­ğı da ço­ğalt­tı­ğı­nı be­lir­te­rek şu nok­ta­la­ra dik­kat çek­ti: “Uk­ray­na, ih­ra­ca­tı­mız­da 27, Su­ri­ye 40’ın­cı sı­ra­da ol­ma­sı­na rağ­men di­ğer ül­ke­le­re ge­çiş yo­lu üze­rin­de yer alı­yor. Ge­çiş bel­ge­si ve sü­rü­cü vi­ze­si kı­sıt­la­ma­la­rı Bul­ga­ris­ta­n’­da da ol­du­ğu gi­bi de­vam edi­yor.”

"Potansiyelin yarısı aktif"

Türk lo­jis­tik sek­tö­rü­nü­n ci­ro­sal bü­yük­lü­ğü­nün sa­de­ce 50 mil­yar do­lar ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Tan­yaş “Böy­le­si­ne stra­te­jik bir ül­ke­nin po­tan­si­ye­li en az 100 mil­yar do­lar­dır. An­cak sek­tö­rü güç­len­dir­mek adı­na yıl­lar­dır ya­pı­cı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­me­di­” di­ye ko­nuş­tu.

"Her şey seçimlere bağlı"

Ba­tu Lo­jis­tik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­ner An­ka­ra da şu an Tür­ki­ye­’de cid­di bir be­lir­siz­li­ğin ha­kim ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “İ­ki yıl­da ka­pa­nan lo­jis­tik fir­ma sa­yı­sı 120’ye yak­laş­tı. İş­le­ri­miz se­çim­le­rin aki­be­ti­ne kal­dı­” de­di. An­ka­ra, dö­viz ku­ru­nun sek­tö­re et­ki­si­ni ise şöy­le açık­la­dı: “Kur yük­sel­di­ğin­de ka­zanç Türk Li­ra­sı­’na çev­ri­lin­ce bir ar­tış var­mış gi­bi gö­rü­le­bi­lir. An­cak ku­run art­ma­sı ih­ra­ca­tı-it­ha­la­tı, do­ğal ola­rak da lo­jis­tik sek­tö­rün­de­ki ta­şı­ma sa­yı­sı­nı azal­tı­yor. Olum­lu gi­bi gö­rü­len olum­suz bir du­rum söz ko­nu­su­”.

www.ulasimonline.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim