• BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C

Yabancı pilotlar arttı yerliler iş bulamıyor

Yabancı pilotlar arttı yerliler iş bulamıyor
Başta THY olmak üzere son yıllarda sayıları hızla artan yabancı pilotlar yüzünde genç nesil yerli pilotlar iş bulamıyor. Yabancı pilot sayısı bini geçti.
Tür­ki­ye Ha­va­yo­lu Pi­lot­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Kap­tan Pi­lot Gür­can Man­tı son yıl­lar­da sa­yı­sı hız­la ar­tan ya­ban­cı pi­lot­lar ne­de­niy­le Türk pi­lot­la­rın iş­siz kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye'de bin ka­dar ya­ban­cı pi­lo­tun gö­rev yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Man­tı uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan 115 ka­dar gen­cin bu ne­den­le iş­siz kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.
 
 Pi­lot­lar İş­ku­r’­a gi­di­yor
 
Tür­ki­ye'de Si­vil Ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re yıl­da 500 pi­lo­ta ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­yen Man­tı, "Tür­ki­ye'de şu­ an­da 6 bin pi­lot var. Bun­lar­dan bi­ne ya­kı­nı ya­ban­cı. Fa­kat bu ya­ban­cı pi­lot sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Şu an­da cid­di bir pi­lot ih­ti­ya­cı ol­ma­sı­na rağ­men uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan genç­le­ri­miz iş­siz ka­lı­yor. Ça­lış­ma ba­kan­lı­ğı­nın bu genç­le­ri tes­pit et­me­si, iş­siz pi­lot­la­rı gör­me­si için biz­de on­la­rı İş­kur'a yön­len­di­ri­yo­ru­z” de­di.
 
 29 ül­ke­den pi­lot var
 
Gür­can Man­tı, 29 ül­ke­den bi­ni aş­kın ya­ban­cı pi­lo­tun Tür­ki­ye­’de­ki ha­va­yol­la­rın­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Ame­ri­ka'da ve Av­ru­pa'da ge­nel ha­va­cı­lık­ta bin 500 saa­ti dol­dur­ma­yan pi­lot­la­rın ha­va yol­la­rın­da ça­lı­şa­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Man­tı, "Du­rum böy­le olun­ca İs­kan­di­nav ül­ke­le­rin­de­ki genç pi­lot­lar bu bin 500 saa­ti dol­dur­mak için Tür­ki­ye'ye ge­li­yor­lar. Bu­da Tür­ki­ye'de­ki ha­va yol­la­rı şir­ket­le­ri­nin işi­ne ge­li­yor. Hem pa­ra ka­za­nı­yor­lar hem sağ san­dal­ye­yi dol­du­ru­yor­la­r” bil­gi­si­ni ver­di.
 
Yabancı pilot daha kârlı
 
Tür­ki­ye'de bir uçuş oku­lu­nu bi­ti­ren pi­lot aday­la­rı­nın ça­lı­şa­bil­me­si için TİP eği­ti­mi ve son­ra­sın­da Lİ­NE eği­ti­mi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Gürcan Man­tı, şun­la­rı an­la­tı­yor: "Si­vil ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü der­nek ola­rak gö­rüş­me­le­ri­miz so­nu­cu Lİ­NE eği­ti­mi­ni üc­ret­siz ha­le ge­tir­di. Fa­kat TİP eği­ti­mi hâ­lâ pa­ra­lı. Bu­da pi­lot aday­la­rı için bir han­di­kap. Ha­va yo­lu şir­ket­le­ri ya­ban­cı­lar­dan hem TİP hem hem ­de  Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra alı­yor. Ama Türk­ler’­den Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra al­ma­dı­ğın­dan do­la­yı bi­zim genç­le­ri uçur­mak iş­le­ri­ne gel­mi­yor. Bu yüz­den genç­le­ri­miz iş­siz
kalıyor."
 
Türkçe öğrenmiyorlar
 
Tür­ki­ye'de ça­lı­şan ya­ban­cı pi­lot­la­rın Türk­çe öğ­ren­me­si­nin zo­run­lu ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Man­tı, "Bi­zim pi­lot­la­rı­mız Al­man­ya'ya gi­dip Al­man­ca bil­me­den uça­mı­yor. O za­man on­lar­ da bu­ra­da Türk­çe öğ­ren­sin. Çün­kü iç hat­lar­da uç­tu­ğu za­man her­kes İn­gi­liz­ce bil­mi­yor. Türk­çe on­la­ra bil­gi ver­sin. Bu­nun­la il­gi­li bir zo­run­lu­luk yo­k” de­di.
 
Ağır mesai mesleği bıraktırıyor
 
Son iki yıl için­de 15 pi­lo­tun mes­le­ği emek­li­lik vak­ti dol­ma­dan bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten Der­nek Baş­ka­nı Man­tı bu du­ru­mu ha­va yo­lu şir­ket­le­ri­nin ağır me­sa­i sa­at­le­ri­ne bağ­la­dı. Man­tı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "İle­ri­de eko­no­mik gü­cü­nü sağ­la­yın­ca er­ken bı­rak­ma­lar ar­tar. Bu ka­dar ya­tı­rım ya­pı­lan bir in­san önün­de uzun bir sü­re var­ken mes­le­ği bı­rak­ma­sı pi­lot açı­ğı­na se­be­bi­yet ve­rir. Böy­le­ce ya­ban­cı pi­lot­lar da­ha da ar­tar.”
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim