• BIST 117.216
  • Altın 165,528
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C

Volk­swa­gen Transporter 6’ncı nesliyle yollara çıkıyor

Volk­swa­gen Transporter 6’ncı nesliyle yollara çıkıyor
VW’nin ticari araç pazarındaki güçlü oyuncusu Transporter, 6’ncı nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan araç, genç tasarımı ve yeni motorlarıyla da iddialı.

Volk­swa­gen, ti­ca­ri ha­yat­ta önem­li bir ye­re sa­hip mo­del ai­le­si Trans­por­te­r’­ın ye­ni nes­li­ni hazırla­dı. 6’n­cı je­ne­ras­yo­nuy­la yol­la­ra çık­ma­ya ha­zır­la­nan araç, güç­lü di­zel mo­tor­la­rı, güvenlik do­na­nım­la­rı ve azal­tı­lan tü­ke­ti­miy­le dik­kat çe­ki­yor.

İkin­ci ya­rı­da ge­li­yor

İlk kez 1950 yı­lın­da T1 ver­si­yo­nu ta­nı­tı­lan ve pa­za­ra su­nu­lan araç, ara­dan ge­çen 65 yıl­da 12 mil­yon adet­lik sa­tış ra­ka­mı­na ulaş­tı. Ara­cın 5’in­ci nes­li, 2003 yı­lın­da pa­za­ra su­nul­muş­tu. Yı­lın ikin­ci ya­rı­sı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nu­la­cak araç, da­ha kes­kin ve şık hat­la­ra ka­vuş­muş. Ye­ri­ni ala­ca­ğı je­ne­ras­yo­na gö­re ra­di­kal de­ği­şik­lik­le­re git­mek­ten ka­çı­nan Al­man mü­hen­dis­ler, ara­cın göv­de­si­ni tek bir ka­tı blok­tan öğü­tül­müş gi­bi, tek bir par­ça ola­rak ta­sar­la­mış.

Me­sa­fe ko­ru­ma sis­te­mi

Ara­cın kol­tuk­lu ver­si­yon­la­rın­da de­ğiş­ken özel­lik­li bir otur­ma dü­ze­ni su­nu­lu­yor. Do­na­nım­lar ara­sı­na ek­le­nen di­na­mik hız sa­bit­le­yi­ci (DCC) ve adap­tif hız sa­bit­le­yi­ci (ACC) da­ha çok üst sınıf oto­mo­bil­ler­de gör­me­ye alış­tı­ğı­mız bir ekip­man. Ön tam­po­na yer­leş­ti­ri­len ra­dar sa­ye­sin­de (Trans­por­ter, Ca­ra­vel­le ve Mul­ti­van için is­te­ğe bağ­lı, Mul­ti­van Bu­si­ness stan­dart) sis­tem, önde­ki araç­la me­sa­fe­yi ko­ru­mak için hı­zı azal­ta­bi­li­yor.

204 beygirlik versiyonu var

Araç­ta ye­ni ne­sil di­zel mo­tor­lar gö­rev ya­pı­yor. Öm­rü ve sağ­lam­lı­ğı ar­tı­rı­lan ye­ni mo­tor­lar, enine 8 de­re­ce açıy­la mon­te edi­li­yor. 2 lit­re­lik TDI üni­te­ler 84, 102, 150 ve 204 bey­gir­lik versi­yon­la­ra sa­hip. 4 si­lin­dir­li ye­ni mo­tor­la­rın ya­kıt tü­ke­ti­mi açık­lan­ma­sa da, ön­ce­ki ne­sil dizel­le­re gö­re tü­ke­tim or­ta­la­ma yüz­de 15 azal­tıl­mış.

6.33 inçlik dokunmatik

Ye­ni araç­ta mul­ti­med­ya do­na­nım­la­rı da unu­tul­ma­mış. Blu­eto­oth, hands fre­e (el­ler ser­best), USB gi­ri­şi gi­bi özel­lik­le­re sa­hip 6.33 inç­lik do­kun­ma­tik ek­ran­lı mul­ti­med­ya sis­te­mi ye­ni donanım­lar ara­sın­da. Bu ekip­ma­nın in­ter­ne­te bağ­la­na­bi­len Dis­co­ver Med­ya ve Dis­co­ver Med­ya Plus na­vi­gas­yon sis­tem­li ver­si­yon­la­rı da op­si­yon lis­te­sin­de yer ala­cak.

Sürücü yerine geçiyor

Sis­tem ay­rı­ca, sa­at­te 30 ki­lo­met­re­ye ka­dar­ki hız­lar­da, çar­pış­ma­yı ön­le­mek için sü­rü­cü ye­ri­ne ara­cı dur­du­ra­bi­li­yor. Araç­ta elek­trik­li ayar­la­na­bi­len amor­ti­sör sis­te­mi gi­bi dik­kat çe­ki­ci opsiyon­lar da yer ala­cak.

Bagaj kapağına dikkat

Ba­gaj ka­pa­ğı üze­rin­de yo­ğun me­sa­i har­ca­yan mar­ka, bu sa­ye­de da­ha ha­fif, ko­lay açı­la­ bi­len ve men­te­şe­le­ri gö­ze bat­ma­yan bir ka­pak or­ta­ya çı­kar­mış. Ye­ni ne­sil Trans­por­te­r’­da ışık asista­nı ve sü­rü­cü dik­kat ta­kip sis­te­mi de su­nu­la­cak. Ara­cın 4MO­TI­ON (4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li) versi­yo­nu da bu­lu­nu­yor.

Yeni nesil daha ucuz

Ara­cın Tür­ki­ye fi­yat­la­rı he­nüz be­lir­len­me­miş. Mar­ka­nın açık­la­ma­sı­na gö­re ara­cın Almanya­’daki baş­lan­gıç fi­ya­tı, ön­ce­ki je­ne­ras­yon­dan bi­le uy­gun. Van ver­si­yo­nu­nun Almanya­’da­ki baş­langıç fi­ya­tı 23 bin 35 eu­roy­ken (62 bin 300 li­ra) Mul­ti­van ver­si­yo­nun­da bu ra­kam 29 bin 952 eu­ro (yak­la­şık 86 bin 200 li­ra).

Kaynak: Gökhan Kara-Bugün

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim